Algemene voorwaarden B&B Groenewege


Terminologie
 

De termen Groenewege, B&B en Locatie zijn termen voor de B&B Groenewege.
Gast: een persoon die bij B&B verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging door de B&B Groenewege van een door de gast aangemeld verblijf.
Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten op de Rabobank rekening van B&B Groenewege is gestort.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.


1. De B&B Groenewege

1.1 De B&B is beschreven in de website www.bbgroenewege.nl. Deze website is met de
grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website
gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de Locatie ten tijde van het bezoek
door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke
verschillen.
1.2 Het minimum verblijf in de Groenewege is één nacht.
1.3 De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte heeft een eigen ingang.
1.4 Rusttijden zijn van 22.00 uur tot 07.00 uur.
1.5 Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook
binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6 Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.7 De kamers zijn geschikt voor twee personen.
1.8 Inchecken van 16.00-22.00 uur, uitchecken om 10.30 uur.
1.9 De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeerterrein.
Parkeren geschiedt op eigen risico.


2.0 Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn
inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere
kosten.
2.3. Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van
tussentijdse wijzigingen.
2.4 Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.bbgroenewege.nl) worden geacht
te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse
aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.


3.0 Reservering en Betaling

3.1 Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd door de B&B, dient de
hoofdgast een voorschot van minimaal 50 % van de totale verblijfskosten over te maken op
rekening van B&B Groenewege.
3.2 De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald. Zodra de reservering
definitief is ontvangt u daarvan een bevestiging door B&B Groenewege.
3.3 De Hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B
over te maken.
3.4 Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar :
rekening nummer NL80 RABO 0172 0728 32 ten name van B&B Groenewege.
3.5 De Hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag bij aankomst te voldoen.
Dit kan uitsluitend contant. De B&B accepteert geen credit cards of bankPIN.


4.0 Annulering

4.1 Bij annulering minimaal 7 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (16.00
uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.
4.2 Bij annulering minder dan 7 dagen maar meer dan 2 dagen voor aankomst wordt 50%
van het betaalde bedrag geretourneerd. Bij annulering minder dan 2 dagen voor aankomstdag
(16.00 uur) wordt geen bedrag geretourneerd.
4.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag onder 4.2
dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan B&B te worden doorgegeven.
4.4 B&B Groenewege heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste
aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering
zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag
aan de hoofdgast.


5.0 Schade

5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken
overeenkomstig de door de B&B of de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de
B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden
gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de
beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.


6.0 Klachten

6.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen.
De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de
klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.


7.0 Overmacht

7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de
gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht
wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest,
stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van
overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden,
buitengewone weersomstandigheden, ziekte van de eigenaren of overlijden van een van
eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de
overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.


8.0 Aansprakelijkheid

8.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden
tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen
aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de
accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische
installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid
van de B&B.
8.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de
grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3 Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en
voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte
aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van
gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het
maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.


9.0 Privacy

9.1 De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens
vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.


10. Slotbepaling

10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de
onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige
gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden
zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de
regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor
zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige
voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het
nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de
kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Download de algemene voorwaarden

Laatste nieuws

B&B Groenewege GESTOPT (22-06-2021, 19:37)

 Per 1 juli 2021 is B&B Groenewege... Lees meer

Contactvrij verblijf! (08-06-2020, 08:49)

Privé genieten van ruimte en... Lees meer

 

Contact
Boezemweg 62 | 3247 BB | Dirksland | T +31653394516
Recensie
“Heel erg bedankt voor het fijne verblijf in jullie mooie B&B. En bedankt voor de gastvrijheid en tip...”
lees meer